وحید شفیعی

مهندس وحید شفیعی مدیر و موسس شرکت معین پردازش بهاء بازار فردا