اثر اهرم های مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت های بورسی

مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز و جالب در پژوهش های حسابداری به شمار میرود. مدیریت سود واقعی با تغییر در زمان بندی یا ساختار فعالیت های واقعی واحد تجاری همراه است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر اهرم مالی بر مدیریت واقعی سود شرکت های پذیرفته شده می باشد. در این پژوهش تعداد ٨٤ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ١٣٨٨ الی ١٣٩٣ مورد بررسی ( قرار گرفته اند.

معیارهای مدیریت سود واقعی نیز در این پژوهش با مدلی که کوهن و زاروین ( ٢٠١٠ استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین جریان های نقد عملیاتی غیر عادی و هزینه های اختیاری غیر عادی با اهرم مالی رابطه ی معنی دار وجود دارد، ولی بین هزینه های تولید غیر عادی و اهرم مالی رابطه وجود ندارد.

نتایج می توان استنباط کرد اهرم مالی به عنوان یک عامل مهم در مدیریت سود و تعیین گزارش های حسابداری تعیین کننده می باشد. با توجه به هدف این تحقیق که به بررسی تاثیر برآورد اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی می پردازد، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها که از نوع توصیفی و پیمایشی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *