آنلاین و ۲۴ ساعته

یکی از مهمترین دغدغه های شرکت ها در بورس امور افزایش سرمایه و گواهینامه حق تقدم بوده که در این سامانه به صورت آنلاین و ۲۴ ساعته انجام می شود.