آموزش و پشتیبانی

آموزش بروز و پشتیبانی مداوم همواره یکی از باید های مجموعه شرکت معین پردازش بوده و هست.